На головну сторінку

 

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Концепцію переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015 року

1. Схвалити Концепцію переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015 року (додається).

2. Кабінету Міністрів України подати до 25 грудня 2001 року на розгляд проект Державної програми переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ

7 квітня 2001 року

N 239/2001 

  

 

СХВАЛЕНО

Указом Президента України від 7 квітня 2001 року N 239/2001 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015 року

1. Ця Концепція визначає основні напрями переходу Збройних Сил України (далі - Збройні Сили) до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015 року.

2. Перехід Збройних Сил до комплектування солдатами і матросами, сержантами і старшинами - військовослужбовцями контрактної служби зумовлено необхідністю підтримання бойової готовності військ (сил) на належному рівні за рахунок забезпечення військових частин і підрозділів поповненням, спроможним протягом тривалого часу якісно виконувати поставлені завдання. Здійснення цього заходу надасть змогу утримувати Збройні Сили, структура і чисельність яких відповідатиме економічним можливостям держави та завданням щодо її оборони, вдосконалити механізм підготовки і накопичення людських мобілізаційних ресурсів, підвищити бойову готовність Збройних Сил та вимоги до їх особового складу, ліквідувати існуючу в суспільстві напруженість, що виникає у зв'язку з неоднаковим ставленням різних верств населення до виконання загального військового обов'язку.

Перехід Збройних Сил на професійну основу та створення відповідних умов для їх функціонування, за яких забезпечуватиметься соціально-правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей та пенсіонерів Збройних Сил, зробить військову службу більш привабливою для молоді.

Передумови переходу Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби

3. Протягом останніх років у державі відбувається зниження показників щодо стану здоров'я, морально-ділових якостей юнаків, які підлягають призову на строкову військову службу, зменшується кількість осіб, що призиваються на таку службу, та простежується тенденція до звільнення з військової служби за власним бажанням військовослужбовців контрактної служби, внаслідок чого погіршується характеристика особового складу Збройних Сил за віком та рівнем освіти.

4. Недосконалість системи матеріального та морального заохочення військовослужбовців знижує престиж служби у Збройних Силах.

Виховання і морально-психологічна підготовка молоді до військової служби та особового складу Збройних Сил знаходяться на низькому рівні. Потребує вдосконалення система професійного і психологічного добору громадян до військової служби.

Відродження національних традицій, ритуалів, свят, символіки та запровадження їх у повсякденне життя Збройних Сил потребує вдосконалення нормативно-правової бази та діяльності суспільних інститутів і структур Збройних Сил, які проводять виховну роботу з молоддю.

5. Недостатня увага до питань соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби в запас, погіршення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, невпевненість у майбутньому після закінчення військової служби призводить до апатії, зниження активності в освоєнні військових спеціальностей, зневажання моральних норм та посилення серед багатьох військовослужбовців контрактної служби прагнення достроково звільнитися зі служби в запас і не поновлювати контракт на наступний строк.

6. Унаслідок незадовільного матеріального та фінансового забезпечення Збройних Сил також значно погіршився стан підготовки та накопичення військовонавчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Існуючий порядок підготовки та утримання військовозобов'язаних у резерві не відповідає потребам Збройних Сил.

Основні завдання переходу Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби

7. Основними завданнями переходу Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби є:

1) дальше запровадження довгострокових програм міжнародного військового співробітництва для запозичення позитивного досвіду, що існує у світі стосовно комплектування збройних сил військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом;

2) розроблення з урахуванням світового досвіду, економічних, внутрішньополітичних та національно-культурних реалій розвитку суспільства та введення в дію нормативно-правових актів, що регламентуватимуть проходження військової служби за контрактом;

3) забезпечення підготовки військовослужбовців Збройних Сил, які проходитимуть військову службу за контрактом, розроблення кваліфікаційних вимог щодо проходження ними військової служби;

4) уточнення на перехідний період разом з командуванням інших військових формувань переліку військово-облікових спеціальностей, за якими проходитимуть службу за контрактом, визначення військових посад, які можуть займати жінки;

5) установлення освітніх критеріїв, згідно з якими здійснюватиметься добір кандидатів, їх прийняття на військову службу за контрактом та розподіл за військово-обліковими спеціальностями;

6) перегляд нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення військово-лікарської експертизи та медичного огляду у Збройних Силах;

7) розроблення методики оцінки рівня розумового та фізичного розвитку кандидатів для зарахування на військову службу, в тому числі й за контрактом, а також визначення їх придатності виконувати в майбутньому ті чи інші обов'язки за призначенням;

8) дальше оснащення Збройних Сил модернізованими та новими зразками озброєння і військової техніки з урахуванням змін у військово-технічній політиці держави;

9) розроблення системи заходів щодо підвищення інтелектуального потенціалу особового складу Збройних Сил;

10) удосконалення системи військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил на основі українських національно-історичних традицій;

11) реорганізація та оптимізація системи навчальних центрів Збройних Сил, розширення їх можливості щодо підготовки сержантського складу, спеціалістів, підготовки та перепідготовки військовозобов'язаних, які перебувають у запасі;

12) удосконалення порядку підготовки та накопичення військовонавчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу в разі мобілізації;

13) удосконалення системи соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей та створення для них необхідних фінансових, матеріально-побутових умов та системи пенсійного забезпечення;

14) розроблення системи добору, підготовки та залучення військовослужбовців контрактної служби до участі у миротворчих операціях;

15) удосконалення допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та підготовки громадян України з військово-технічних спеціальностей у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України, перегляд системи матеріально-технічного та фінансового забезпечення цих видів підготовки;

16) уточнення завдань та повноважень місцевих органів військового управління (військових комісаріатів);

17) підготовка разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади проектів нормативно-правових актів, що регламентуватимуть створення та утримання професійних Збройних Сил, зокрема:

пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу";

проекту закону про військовий обов'язок і військову службу осіб, які проходять службу за контрактом;

проекту Указу Президента України про затвердження Державної програми переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби;

проекту Положення про порядок проходження військової служби військовослужбовцями контрактної служби;

проектів нормативних документів з питань проведення професійно-психологічного добору кандидатів для зарахування на службу за контрактом, які визначатимуть вимоги щодо їх психофізіологічних якостей, стану здоров'я, рівня розумового та фізичного розвитку;

проектів нормативно-правових актів стосовно накопичення резерву військовонавчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу в разі мобілізації, їх утримання та використання.

Етапи переходу Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби

8. Перехід Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями контрактної служби здійснюватиметься у три етапи, в межах яких розв'язуватиметься ряд першочергових проблем.

На першому етапі (2001 - 2005 роки) створюються необхідні передумови для розроблення нормативно-правової бази з цього питання, опрацьовується новий механізм підготовки військовонавчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу в разі мобілізації, вдосконалюється система переведення Збройних Сил на воєнний стан, завершується оптимізація організаційно-штатних структур органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій. Основним принципом комплектування Збройних Сил у перехідний період вважається змішаний принцип.

Більшість посад молодших командирів і посад, що визначають бойову здатність об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, укомплектовується військовослужбовцями контрактної служби. Для цього у Збройних Силах до кінця 2005 року має бути приблизно 50 тис. військовослужбовців контрактної служби, що становитиме 30 відсотків їх загальної чисельності. Це дасть змогу повністю перейти на службу за контрактом у військових частинах і підрозділах, які готуватимуться до участі в міжнародних миротворчих операціях, і частково - сил швидкого реагування Збройних Сил.

Вирішується питання щодо зменшення строків строкової військової служби до 12 місяців та підготовки молодших спеціалістів у навчальних підрозділах та навчальних частинах до 3 - 4 місяців, що забезпечить у перехідний період мати відповідну укомплектованість Збройних Сил і готувати необхідну кількість військовонавчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу в разі мобілізації.

Реформуються місцеві органи військового управління (військові комісаріати).

На другому етапі (2006 - 2010 роки) за рахунок поступового оснащення Збройних Сил сучасними модернізованими і новими зразками озброєння, військової техніки та майна підвищується їх бойовий потенціал, а також зменшується чисельність на 25 тисяч військовослужбовців і 10 тисяч працівників, внаслідок чого укомплектованість Збройних Сил військовослужбовцями контрактної служби доводиться до 50 відсотків загальної чисельності, а посади молодших спеціалістів повністю заміщуються такими військовослужбовцями.

З цією метою вирішуються такі питання:

готується низка проектів законодавчих актів стосовно матеріального та інших видів заохочення військовослужбовців контрактної служби;

реформуються навчальні військові частини та військові навчальні заклади, на базі яких проводиться підготовка та перепідготовка військовослужбовців контрактної служби;

укомплектовуються військовослужбовцями контрактної служби військові з'єднання та частини, що належать до передових сил оборони, а також усі штатні посади, які визначають бойову здатність з'єднань і частин;

здійснюються інші заходи щодо будівництва професійних Збройних Сил.

На третьому етапі (2011 - 2015 роки) завершується переведення Збройних Сил на 100-відсоткове їх укомплектування військовослужбовцями контрактної служби з одночасним зменшенням чисельності військ (сил) на 30 тисяч військовослужбовців і 10 тисяч працівників.

У 2015 році передбачається довести загальну чисельність Збройних Сил до 300 тисяч осіб, 240 тисяч з яких становитимуть військовослужбовці і 60 тисяч - працівники.

9. Реалізація Концепції здійснюватиметься шляхом розроблення та запровадження Державної програми переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби.

 

Глава Адміністрації

Президента України 

 

В. ЛИТВИН 

[Догори]