На головну сторінку

 

Микола Чмир (Київ)

Перший офіційний знак розрізнення українських військовиків, 1917 р.

 

Надруковано: Знак. – 2009. – Ч. 48. – С. 9.

 

Більшовицький переворот у Петрограді, одним з наслідків якого стало проголошення ІІІ Універсалом Центральної Ради 7 (20) листопада 1917 р. Української Народної Республіки (УНР), зробив питання створення українських збройних сил одним з першочергових.

Ще 31 жовтня (13 листопада) 1917 р. у складі Генерального Секретаріату (уряду) було відновлено секретаріат військових справ на чолі з С.Петлюрою, 2 (15) листопада 1917 р. С.Петлюра оголосив себе головою вищої військової влади України[1].

З-поміж інших самостійних кроків українського уряду у військовій сфері слід відзначити наказ по Військовому Секретарству УНР від 26 листопада (9 грудня) 1917 р. ч. 32. Оригінал документа, на жаль, не знайдено, зате його текст було надруковано 8 (21) грудня 1917 р. у віснику Української військової ради Південно-Західного фронту “Козацька Думка”: “Приказываю всъм офицерам, солдатам и матросам украинцам носить на головном уборъ под кокардой продольную синежелтую украинскую ленту длиною три дюйма. Всъм начальникам украинских частей озаботиться немедленным исполненіем настоящаго приказа[2].

Слід зауважити, що носіння невеличких шматочків стрічок у національних кольорах під російськими кокардами було започатковано в полках Чехо-Словацької стрілецької бригади після Лютневої революції 1917 р.[3] Можливо, саме цей досвід було взято за основу військовим відомством УНР.

Українською мовою наказ надрукував 23 грудня 1917 р. (5 січня 1918 р.) орган Генерального Секретарства військових справ УНР “Військовий вістник”: “Пропоную всім офіцерам, козакам і матросам украінцям, носити під кокардою жовто-блакітну стрічку в 3” (три дюйми – М.Ч.) довжини. Всім Начальникам украінських частин забезпечити негайне виконаннє цього наказу[4].

Спираючись на україномовний текст наказу К.Гломозда зробив висновок, що жовта смуга стрічки мала бути верхньою, а блакитна – нижньою[5]. Але порівняння україномовного тексту наказу з раніше опублікованим російськомовним дозволяє поставити під сумнів такий порядок кольорів.

На наш погляд, текст наказу, надрукований у Військовому вістнику, є скороченим перекладом з російськомовного оригіналу. Про це свідчить як більш пізня поява його в пресі, так і повнота тексту.

Цікавим є визначення кольорів стрічки в різних варіантах наказу: синежелтая в російськомовному тексті і жовто-блакітна – в україномовному.  Як свідчать тогочасні документи, слово блакитний могло сприйматися як український відповідник російського слова синий. Прикладом може служити протокол № 12 пленарного зібрання чинів і команди 64-го тилового евакуаційного пункту від 6 (19) грудня 1917 р., присвяченого питанню підняття українського національного прапора над пунктом. Документ має паралельні тексти українською та російською мовами. В україномовному варіанті протоколу, зокрема, зазначалося: “…нехай же хвилюетця й красіе над нами дорога жовто-блакітна національна фана на славу рідній Украіні – неньці…”[6]. Натомість російськомовний варіант наведеного уривку такий: …пусть же развивается над нами дорогой желто-синий національный флагъ – во славу родной матери – Украины…”[7].

Таким чином, встановлення наприкінці 1917 р. для українських військовиків стрічки у національних кольорах мало на меті виділити їх із загальної маси вояцтва та підкреслити підпорядкування військовому відомству УНР. Розміщення стрічки під російською кокардою відображало збереження федеративного зв’язку УНР з Росією відповідно до ІІІ Універсалу. Можна стверджувати, що всупереч поширеній думці синя смуга срічки була верхньою.

Наказ по Військовому Секретарству УНР від 26 листопада (9 грудня) 1917 р. ч. 32 можна вважати першим нормативно-правовим актом у сфері української військової символіки 1917-1920 рр.


[1] Солдатенко В.Ф. Запровадження автономії України і збройні сили республіки// Український історичний журнал. – 1992. – № 7-8. – С. 31-32.

[2] Офіціальні відомости// Козацька Думка.  – 1917. – 8 грудня.

[3] Татаров Б., Пануш Б. Чехословацкие части в России. 1914-17// Цейхгауз. – 2001. –    4. – С. 32.; Дерябин А.И. Гражданская война в России 1917-1922: Национальные армии. – Москва, 1998. – С. 28. 

[4] Накази по Військовому Секретарству Украінськоі Народньоі Республіки// Військовий вістник. – 1917. – 23 грудня.

[5] Гломозда К. Відзнаки Українського війська доби Визвольних Змагань//Історія  українського війська (1917-1995). – Львів, 1996. – С.811, табл. ХІ – 4.

[6] Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України). – Ф. 1076. – Оп. 3. – Спр. 23. – Арк.10.

[7] Там само.